مقالات و پایان نامه ها

مؤسسات و سازمانهای اداری فعالیتهای بهداشتی درمانی در ایران

مؤسسات و سازمانهای اداری فعالیتهای بهداشتی درمانی در ایران همزمان با شروع پروژه آذربایجان غربی (که شرح آن گذشت)، در تجزیه و تحلیل وضع موجود سال 1972 (1351 هـ . ش) مشخص شد که در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

سیاست های بخش بهداشت و درمان در برنامه سوم توسعه

سیاست های بخش بهداشت و درمان در برنامه سوم توسعه ارتقاء سطح کیفی خدمات بهداشتی، درمانی و جلب رضایت گیرندگان خدمات در قالب نظام های شبکه های بهداشتی درمانی کشور. اجرای سطح بندی خدمات و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مشکلات موجود در رابطه با نیروی انسانی بهداشت و درمان

مشکلات موجود در رابطه با نیروی انسانی بهداشت و درمان برخی از مشکلات مربوط به نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان که باید در برنامه ریزی نیروی انسانی به آن توجه کافی مبذول شود ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نیروی انسانی در تیم بهداشتی

پیش بینی نیاز بر اساس استانداردهای کارکنان این روش از پیش بینی نیاز به کارکنان بهداشتی، از جداول استاندارد کارکنان و یا هنجارهایی که توسط قوه قانونگذاری با بیانیه های رسمی دولت تعیین شده اند، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نشانه هایی برای استفاده از روش نیازهای بهداشتی

مزایا و معایب بالقوه روش های مبتنی بر نیازها مزایای بالقوه : منطقی ، قابل درک و موافق با موازین اخلاقی بهداشت است. موجب تسهیل بررسی بهره دهی، بکارگیری، نسبت های کارکنان و غیره می ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نیاز به کارکنان بهداشتی بر اساس نسبت کارکنان به جمعیت

نیاز به کارکنان بهداشتی بر اساس نسبت کارکنان به جمعیت در اغلب کشورها، نسبت کارکنان به جمعیت، روش انتخابی برای تخمین تقاضا در زمینه نیروی انسانی بهداشتی و مشخص ساختن نیروی موجود بوده است. مهمترین ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

خدمات بهداشتی درمانی در ایران

خدمات بهداشتی درمانی در ایران هدف از عرضه خدمات بهداشتی درمانی (به طور مطلوب) تأمین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی برای افراد جامعه در بالاترین حد ممکنه می باشد و نژاد، عقیده، رنگ، محل سکونت ادامه مطلب…

By 92, ago