پیش بینی نیاز بر اساس استانداردهای کارکنان

این روش از پیش بینی نیاز به کارکنان بهداشتی، از جداول استاندارد کارکنان و یا هنجارهایی که توسط قوه قانونگذاری با بیانیه های رسمی دولت تعیین شده اند، استفاده می کند. راه های متعددی وجود دارند که ممکن است به وسیله آنها، استانداردهای کارکنان شرح داده شوند و به طور معمول به عنوان نسبت کارکنان به جمعیت، نسبت کارکنان به بارکاری، نسبت کارکنان به کارکنان( مثلاً یک پرستار تحصیلکرده به دو کمک پرستار) مطرح می شوند و یا به عنوان ایجاد استاندارد کارکنان برای رده های خاصی از سازمان های خدمات بهداشتی مانند خانه بهداشت، مرکز بهداشت، بیمارستان شهرستان یا بیمارستان آموزشی، بیان می شوند. اطلاعات مورد نیاز برای پیش بینی نیاز به کارکنان بستگی به روش شرح دادن استانداردها دارد. به طور معمول فقط پیش بینی های ساده جمعیت و اطلاعات مربوط به تغییرهای برنامه ریزی شده در تعداد واحدهای خدماتی و موسسه، مورد نیاز اند.

اصول کلی و عمومی برای انتخاب یک روش پیش بینی نیاز به کارکنان

برخی از نشانه های مربوط به عملی بودن هریک از پنج روش پیش بینی نیاز به کارکنان ارائه شده و انتخاب مناسبترین روش برای برنامه ریزی یک موقعیت خاص، مستلزم توجه به تعدادی از عوامل است که بعضی از آنها مهمتر از بقیه اند (ممکن است برای تهیه یک طرح جامع نیروی انسانی، انتخاب مناسب ترین روش برای هریک از اجزا اصلی خدماتی که باید ارائه شوند، لازم باشد). در برنامه ریزی گسترش شبکه های بهداشتی درمانی کشورمان روش آخر (نیاز بر اساس استاندارد) مورد عمل قرار گرفته است.

اگر اطلاعات محدود است، بهتر است استفاده از روش های کامل و تفصیلی را به حداقل برسد.

میزان کنترل برای تولید و توزیع خدمات چیست؟

اگر کنترل محدود است، استفاده از روش های هدف یا نیازها را به حداقل برسانید.

روش ها را به طور متناوب در حیطه هایی که در آن، کنترل کافی و مناسب است، محدود سازید.

میزان اولویت اجتماعی برای خدمات خاص چیست؟

برای خدمات با اولویت بالا، روش های هدف و نیازهای انتخابی مشخص شوند.

چه منابعی برای بخش، فراهم است؟

اگر منابع مخصوصاً کم است، استفاده از روش های نیاز را به حداقل برسانید (مگر برای خدماتی که بسیار انتخابی است و اولویت بالای برخوردارند).

شکاف احتمالی بین آنچه که اکنون وجود دارد، با وضعیتی که در آینده خواهد بود، چیست؟

اگر فاصله و شکاف وسیع است. روش مبتنی بر نیازها بر آنها تأکید خواهند کرد.

نیروی انسانی در تیم بهداشتی

تیم بهداشتی را به عنوان گروهی از افراد تعریف کرده اند که در یک آرمان بهداشتی مشترک و اهدافی مشترک سهیم هستند که با توجه به نیازهای جامعه تعیین شده و برای رسیدن به اهداف هر عضو گروه بر حسب صلاحیت و مهارت خود و در هماهنگی با عملکردهای دیگر اعضاء گروه مشارکت دارد. روش و میزان این همکاری متفاوت است و با توجه به نیازها و امکانات هر جامعه تعیین می شود هیچ ترکیب جهان شمولی از یک تیم بهداشتی متصور نیست. اعضاء یک تیم بهداشتی شامل تمام کسانی است که با یکدیگر کار می کنند شامل کارکنان فنی (پزشکان، بهداشت کاران، پرستاران) و (کارکنان پشتیبانی، کارمندان دفتری، رانندگان و نظافتچیان) می باشد که همگی جزء تیم هستند.

بسته به نوع وظایف بهداشتی که تیم بعهده می گیرد، انواع مختلفی از تیم بهداشتی وجود دارد. بعضی تیم های بهداشتی، درمانی، تخصصی هستند مانند تیم های سیار (که از محلی به محل دیگر بدنبال یک بیماری مانند سل یا جذام مسافرت می کنند) یا تیم های جراحی مستقر در بیمارستان ها.

بهر حال ارائه خدمات بهداشتی درمانی به نحو مؤثر و قابل قبول منوط به انجام وظیفه افرادی است که با داشتن سطوح مختلف دانش و مهارت وظایف خود را در چارچوب مشخص و از پیش تعیین شده در یک تیم متشکل و با همکاری یکدیگر به انجام می رسانند . هنگامی می توان از نیروی انسانی بهداشت و درمان استفاده مؤثرتر بعمل آورد که جوانب زیر در نظر گرفته شود :

  • تشکیل تیم خدماتی در هر سطح از ارائه خدمات متناسب با نوع خدمات
  • وجود مدیریت صحیح و روابط مناسب در داخل تیم. رهبران تیم (پزشکان) باید علاوه بر فراگیری علوم پزشکی از اصول مدیریت و رهبری مؤثر نیز آگاه باشند.
  • تعیین وظایف هر فرد در تیم بر اساس آموزش مهارت وی، تا بتوان از افراد بنحو صحیح و مؤثر استفاده کرد.