سیاست های بخش بهداشت و درمان در برنامه سوم توسعه

 • ارتقاء سطح کیفی خدمات بهداشتی، درمانی و جلب رضایت گیرندگان خدمات در قالب نظام های شبکه های بهداشتی درمانی کشور.
 • اجرای سطح بندی خدمات و تأمین و توزیع منابع فیزیکی و انسانی در بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بر مبنای آن و افزایش دسترسی مردم به خدمات درمان بستری.
 • اولویت دادن به بخش خصوصی در ایجاد و احداث واحدهای بهداشتی درمانی در مقایسه با بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی.
 • فراهم آوردن امکانات لازم برای خرید خدمات از بخش خصوصی.
 • اصلاح طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی کشور.
 • کنترل، ریشه کنی و حذف بیماری های واگیردار با قابلیت پیشگیری و درمان مناسب بیماری های غیر واگیردارد.
 • اصلاح ساختار و تقویت نظام بیمه درمان کشور
 • ساماندهی شبکه اورژانس کشور هماهنگ با سطح بندی خدمات درمانی در دو جنبه پیش بیمارستانی و بیمارستانی.
 • اصلاح ساختار نظام دارویی کشور.
 • پیشگیری از بروز و تشدید معلولیتها و آسیب های اجتماعی و گسترش توانبخشی مبتنی بر جامعه.
 • ارتقاء امنیت غذا و تغذیه در کشور.
 • اصلاح ساختار تشکیلات و نیروی انسانی مورد نیاز از طریق بکارگیری استانداردهای لازم.
 • توزیع اعتبارات جاری بر مبنای فعالیت ها و برنامه های اجرائی متکی بر شاخص های محاسباتی مورد عمل.
 • تقویت اجرای نظام ارجاع
 • اولویت تأمین اعتبارات عمرانی برای تکمیل پروژه های عمرانی در دست اجرا و تعمیر و نگهداری فضاها و تجهیزات موجود و اجتناب از شروع پروژه های جدید.

بر اساس موارد فوق کاهش تصدی دولت در ایجاد و توسعه مراکز درمان سرپائی و بستری و واگذاری و توسعه آن توسط بخش غیر دولتی بر اساس ضوابط پیش بینی شده، افزایش بهره وری و اجرای سطح بندی خدمات و تأمین و توزیع منابع انسانی و فیزیکی در بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بالا بردن کارائی شبکه بهداشتی و درمان و اصلاح شبکه بر مبنای آن، ساماندهی شبکه اورژانس کشور، اتخاذ راهکارهای مناسب اصلاح ساختار و توقیت نظام بیمه درمان کشور و رفع مشکلات و نارسائی ها در بازار دارو، کنترل کیفیت و طبقه بندی داروها و … تهیه سبد غذایی مطلوب، جهت دهی یارانه مواد غذائی به سوی نیازمندان، کنترل ایمنی مواد غذائی و همچنین اتخاد سیاست های لازم برای کنترل ، ریشه کنی و حذف بیماری های واگیردار با قابلیت پیشگیری و درمان مناسب بیماری های غیر واگیردار از جمله بیماری های قلب و عروقی، دیابت و ادغام آنها در وظایف و تشکیلات شبکه های بهداشت و درمان کشور از اهم سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های مورد نظر در برنامه سوم توسعه و به طور خاص در بودجه سال 1381 کل کشور می باشد.