برنامه ریزی منابع انسانی

سازمان جهانی بهداشت، برنامه ریزی منابع انسانی را به این صورت تعریف کرده است :

روند تخمین تعداد افراد و آگاهی های مختلف، مهارت ها و نگرشهایی که نیازمندند تا به هدفهای بهداشتی از قبل تعیین شده و در نهایت، هدفهای وضعیت بهداشتی دست یابند.

برنامه ریزی منابع انسانی در بهداشت و درمان باید بعنوان جزئی اصلی از برنامه ریزی بهداشت و درمان بشمار آید. این برنامه ریزی باید با برنامه ریزی بهداشتی حمایت شود و بر هم تأثیر متقابل داشته باشند. اگر چه برنامه ریزی منابع انسانی را می توان جدا از برنامه ریزی بهداشت انجام داد لیکن باید در اصول روش کار با برنامه ریزی بهداشتی مطابقت داشته باشد . برای برنامه ریزی منبع انسانی در بهداشت و درمان اطلاعات ذیل ضروری است :

 • تجزیه و تحلیل سیاستها و فرضیه های موجود در مورد منبع انسانی بهداشت و درمان.
 • توصیفی از اندازه، ترکیب، آموزش، گسترش و کارآیی نیروی انسانی فعلی و تمایلهای موجود در مورد این ویژگی ها.
 • تجزیه و تحلیل شایستگی نیروی کار برای رفع تقاضهایی که جدیداً مطرح شده اند.
 • شرحی از هزینه های مرتبط با آموزش و استخدام نیروی کار
 • شرحی از مشکلات مربوط به نیروی کار

به طور خلاصه روند برنامه ریزی منبع انسانی (در بهداشت و درمان) شامل مراحل زیر می باشد:

 • توصیف نیروی کار فعلی (وضعیت موجود نیروی انسانی)
 • شرح آموزش نیروی انسانی بهداشت و درمان
 • تشخیص عواملی که بر تأمین کارکنان بهداشتی اثر می گذارند. (عوامل موثر در جذب و دفع آنان)
 • تعیین نیازهای فعلی به کارکنان بهداشت و درمان
 • تجزیه و تحلیل هزینه های جاری استخدام و آموزش نیروی انسانی بهداشت و درمان
 • تشخیص مشکلات و موضوعهای مرتبط با نیروی انسانی

در مورد توصیف نیروی انسانی باید به نکات ذیل توجه شود :

 • ذخیره فعلی افراد شایسته در گروه های شغلی مختلف فعال یا در پی استخدام
 • ترکیب سنی و جنسی نیروی تأمین شده فعلی
 • توزیع جغرافیایی نیروی انسانی بهداشت
 • تعداد و درصد پستهای مطلوب و منظور شده اخیر
 • توزیع نیروی انسانی بهداشت و درمان در ارتباط با انواع مختلف موسسه ها و خدمات
 • متناسب بودن ترکیب فعلی و توزیع نیروی انسانی بهداشت و درمان، با نیازهای خدماتی و استفاده کنندگان آن.
 • توزیع متخصص موجود بین رده های اصلی کارکنان بهداشتی در داخل مناطق و انواع تسهیلات بهداشتی.
 • درصدهای کل نیروی انسانی استخدام شده بصورت تمام وقت و غیر تمام وقت.
 • طبیعت و نوع آموزش و استمرار آن.
 • متوسط سالیان خدمت پس از فراغت از تحصیل

برای توصیف وضعیت موجود نیروی انسانی لازم است عوامل موثر در جذب و دفع آن هم مورد توجه قرار گیرد.