عوامل مؤثر در جذب و دفع نیروی انسانی

از عوامل مؤثر در جذب و دفع نیروی انسانی در بهداشت و درمان می توان به عوامل زیر اشاره کرد :

عوامل جذب

 • فارغ التحصیلان جدید
 • افرادی که از جاهای دیگر به بخش بهداشت و درمان جذب می شوند.
 • کسانی که پس از بازنشستگی و یا به دلایل دیگری به نیروی انسانی بهداشت و درمان می پیوندند.
 • افزایش ساعت های مفید انجام کار توسط کارکنان بهداشت و درمان.

عوامل دفع

 • مرگ و میر
 • بازنشستگی به موقع یا زودتر از موعد، تعدیل نیرو یا استعفاء
 • ترک محل خدمت
 • انتقال به سایر بخشها
 • از دست دادن موقت نیرو به دلیل ادامه تحصیل و ..
 • مهاجرت
 • کاهش ساعتهای مفید کار توسط کارکنان بهداشت و درمان

آموزش نیروی انسانی بهداشت و درمان

آموزش بعنوان جزیی اساسی از برنامه ریزی نیروی انسانی بهداشت و درمان است. بنابراین برای برنامه ریزان نیروی انسانی ضروری است که اطلاعات جدید و به روز را درباره انواع و سطوح آموزش های موجود، مدت زمان دوره های آموزشی، محل انجام این آموزش ها و تعداد دانش آموزان داشته باشند. ضمناً نیاز است از میزان افت دانشجویان، میزان فارغ التحصیلی و درصد فارغ التحصیلانی که واقعاً پس از تکمیل دوره های آموزشی به جمع نیروهای انسانی بهداشتی می پیوندند، اطلاع داشته باشند.

تعیین نیازهای فعلی به کارکنان بهداشت و درمان

تصمیم گیری در این مورد ممکن است بر پایه ملاحظه و توجه به نیاز و تقاضا صورتن گیرد، اما اکثر اوقات ممکن است منعکس کننده سیاستهای اداری دولت و فراهم بودن منابع باشد. بهر حال عوامل بسیاری وجود دارد که موجب بوجود آمدن نیاز و تعیین تقاضا شده، منجر به اخذ تصمیم در مورد نیازها می شوند. برای مقاصد تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل، این عوامل را می توان به چهار گروه تقسیم بندی کرد :

الف) عوامل سیاسی و اجتماعی – اقتصادی که کمک می کنند تا میزان و طبیعت خدمات بهداشتی تعیین شوند همانند درصد رشد ناخالص ملی مرتبط با مراقبتهای بهداشتی، درصد بودجه تخصصی یافته از بخش عمومی به بهداشت و درمان، هزینه های بخش بهداشت و درمان،درصد بودجه بهداشت و درمان تخصیص یافته به درآمدهای کارکنان و …

ب ) سیاست های مرتبط با خدمات بهداشتی درمانی، نیروی انسانی بهداشت و درمان و آموزش آنان.

ج) عوامل مرتبط با جمعیت همانند اندازه و ترکیب جمعیت تحت پوشش، ترکیب سنی و جنسی جمعیت ، میزان رشد جمعیت ، میزان تولد ، مرگ و باروری، توزیع جغرافیایی و …

د) عوامل مرتبط با خدمات درمانی و وضعیت بهداشتی همانند فراهم بودن تسهیلات مربوطه، سطح خدمات ارائه شده ، علل مرگ و میر و معلولیت، تغییرهای عمده در الگوی بیماری ها و …

به طور کلی برای پیش بینی نیاز به کارکنان بهداشت و درمان چند رویکرد وجود دارد بشرح زیر :

 • نسبت کارکنان به جمعیت
 • تقاضاهای خدمت
 • نیازهای بهداشتی
 • هدفهای هدمت
 • استانداردهای مربوط به کارکنان